ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 3.0

Artikel 1. Algemeen.

a. Deze algemene voorwaarden geven de voorwaarden weer die gelden voor het verzorgen van de rijopleiding, verder te noemen “de rijopleiding” en de rechten en plichten van de rijschool verder te noemen “de rijschool”, en de leerling, verder te noemen “de leerling”.

Artikel 2. Omschrijving.

a. Met de rijschool wordt bedoeld: de rechtspersoon die optreedt namens de zelfstandig te Zwolle gevestigde Rijschool Meerburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 55040993;
b. Met de lesovereenkomst wordt bedoeld: de ingevulde en door de leerling en namens de rijschool ondertekende lesovereenkomst;
c. Met de rijopleiding wordt bedoeld: de autorijlessen en de aan het geven van de rijopleiding gerelateerde producten en/of diensten zoals op deze op de lesovereenkomst staan vermeld;
d. Met autorijles wordt bedoeld: het praktisch onderwijs in voertuigbeheersing en verkeersgedragingen volgens de rijprocedure van het CBR;
e. Met de aan het geven van de rijopleiding gerelateerde producten en/of diensten wordt bedoeld: het theoriecursusmateriaal, de eigen verklaring (CBR), een onderzoek naar de rijvaardigheid (o.a. Tussentijdse toets of andere deeltoets, Rijvaardigheidsexamen en Nader Onderzoek Rijvaardigheid (CBR)) en de overige producten zoals deze op de lesovereenkomst staan vermeld;
f. Met de leerling wordt bedoeld: de particulier die bij de rijschool daadwerkelijk de rijopleiding volgt.

Artikel 3. Verplichtingen van de rijschool.

a. De rijschool zorgt ervoor dat er een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten die in ieder geval dekking biedt tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling;
b. De rijschool zorgt ervoor dat de leerling zoveel mogelijk autorijles van dezelfde instructeur krijgt;
c. De rijschool zorgt ervoor dat de rijopleiding wordt gegeven door daartoe bevoegde personen;
d. De rijschool zorgt ervoor dat de rijopleiding wordt gegeven in een daartoe geschikte lesauto.

Artikel 4. De rijopleiding.

a. De rijopleiding bestaat uit autorijles(sen) en aan het geven van autorijles gerelateerde producten en/of diensten zoals die op de lesovereenkomst staan vermeld;
b. De rijinstructeur zorgt ervoor dat de les- en leerdoelen voorafgaand aan een autorijles met de leerling worden besproken;
c. De rijinstructeur zorgt ervoor dat de les- en leerdoelen aansluitend aan een autorijles met de leerling worden besproken;
d. De rijinstructeur zorgt ervoor dat de vorderingen van de leerling worden bijgehouden op een leerlingen volgformulier.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.

a. De leerling is niet aansprakelijk voor schade aan derden als gevolg van aan- of overrijdingen tijdens het volgen van de rijopleiding;
b. De leerling dient wijzigingen in de eigenverklaring direct aan de instructeur te melden;
c. De rijinstructeur is bevoegd om bij een redelijk vermoeden van verminderde rijvaardigheid van de leerling de autorijles geen doorgang te laten vinden. Alle kosten voor het geen doorgang laten vinden zijn voor rekening van de leerling;
d. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de leerling onbevoegd is het lesvoertuig te besturen;
e. De rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of grove schuld van de leerling door het gebruik van alcohol, verdovende middelen en/of geneesmiddelen en/of combinaties daarvan die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Artikel 6. Verplichtingen van de leerling.

a. De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur en die van derden namens de rijschool direct op te volgen;
b. De leerling dient bij elk deel van de rijopleiding een geldig legitimatiebewijs en indien vereist, een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te kunnen overleggen;
c. De leerling dient na een ontzegging van de rijbevoegdheid, een rijverbod of invordering van een rijbewijs de rijschool per omgaande in te lichten;
d. De leerling maakt afspraken op eigen initiatief met de instructeur over datum, tijd en plaats voor het volgen van delen van de rijopleiding;
e. De leerling dient de rijschool te machtigen voor het maken van toetsing- en examenafspraken bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;
f. De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het volgen van de rijopleiding;
g. De leerling dient bij verhindering voor de afgesproken datum, tijd en plaats voor het volgen van de rijopleiding dit minimaal 48 uur van te voren of bij plotselinge ziekte of familieomstandigheden of anderszins direct aan de instructeur te melden;
h. De leerling dient bij het niet nakomen van de afgesproken datum, tijd en plaats voor het volgen van delen van de rijopleiding zonder tijdige afzegging de volledige prijs daarvan te voldoen;
i. De leerling dient bij het niet nakomen van de afgesproken datum, tijd en plaats voor het volgen van delen van de rijopleiding door plotselinge ziekte of familieomstandigheden of anderszins de reeds gemaakte kosten voldoen.

Artikel 7. Prijzen en betaling.

a. De rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de prijs te verhogen;
b. De leerling is verplicht het bedrag vermeld op lesovereenkomst te betalen;
c. Als de leerling heeft gekozen voor betaling in termijnen dient de leerling ervoor zorg te dragen dat het op de lesovereenkomst afgesproken termijnbedrag uiterlijk op de daarvoor aangegeven datum op de bankrekening van de rijschool is bijgeschreven;
d. De leerling is in gebreke zonder dat enige aanmaning vereist is wanneer de betaling niet uiterlijk op de daarvoor aangegeven datum op de bankrekening van de rijschool is bijgeschreven;
e. De leerling die ook na aanmaning, in gebreke blijft het op de lesovereenkomst verschuldigde (termijn)bedrag te betalen zal het bedrag verhoogd met de wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht. De rijopleiding wordt dan met onmiddellijke ingang opgeschort of beëindigd. De rijschool verplicht zich de leerling hiervan tenminste 24 uur van te voren schriftelijk op de hoogte te stellen. De vooruitbetaalde maar niet afgenomen producten en diensten zoals vermeld op de lesovereenkomst worden niet terugbetaald.

Artikel 8. Opschorten of beëindiging van de rijopleiding.

a. De leerling kan de rijopleiding, onder overlegging van een doktersverklaring, voor een maximum duur van 6 maanden opschorten. Daarna vervalt het recht van verdere voortzetting van de rijopleiding;
b. De leerling kan de rijopleiding uitsluitend op schriftelijk verzoek beëindigen. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd;
c. De rijschool kan de rijopleiding beëindigen als volgens de rijinstructeur de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit en/of voortzetting van de rijopleiding negatief beïnvloed. De rijschool is in dit geval verplicht om tenminste 24 uur van te voren de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De vooruitbetaalde maar niet afgenomen producten en diensten zoals vermeld op de lesovereenkomst worden onmiddellijk terugbetaald.

Artikel 9. Toepasselijk recht.

a. Op de lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.